ViSKlogga

Behandling av personuppgifter

Allmänna villkor kring behandling av pers

VÄNSTERN I SVENSKA KYRKAN
LJURAGATAN 99
C/O MONA OLSSON
603 51 NORRKÖPING
tel. 0725 37 90 56 
visknationellt@gmail.com
org.nr. 802421-2733

Vänstern i Svenska Kyrkan, hädanefter kallat ViSK behandlar personuppgifter om dig för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig som medlem samt för att kunna fullfölja de uppgifter föreningen får av dess medlemmar inom ramen för demokratiskt fattade beslut i enlighet med föreningen ViSK:s stadga. 
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är bland annat, men inte uteslutande, för- och efternamn, personnummer, ålder, adress, E-post, telefonnummer, eventuella kontouppgifter för utbetalning av reseersättning eller andra utlägg, allergier och kostpreferenser för att säkerställa att du som medlem får sådan mat du kan äta samt eventuella tillgänglighetsbehov för att säkerställa att du som medlem kan medverka på samma villkor som alla andra samt uppgifter om ditt reskontra och betalningar av dina medlemsavgifter. 
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss men inlämnandet av vissa personuppgifter är obligatoriska och krävs för medlemskap i föreningen ViSK. 
Dessa obligatoriska uppgifter är för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt reskontra. 
Uppgifterna kommer endast att behandlas av behöriga personer sanktionerade av styrelsen. 
ViSK förbehåller sig rätten att i den mån det behövs dela med sig av personuppgifter till tredje man för att kunna leva upp till sina åttaganden. Som exempel på detta, men inte uteslutande, kan nämnas samarbete med andra studieförbund, systerorganisationer eller övriga samarbetspartners. 
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Vid inträde som medlem i föreningen samtycker du till att ViSK behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående så länge du är medlem i föreningen. 
ViSK äger rätten att upp till tre kalender år efter att medlemskapet upphört behandla personuppgifter för att kunna uppfylla sina åtagande mot tredje man och dig som tidigare medlem. 
Du som medlem har ett eget ansvar att systematiskt hålla dig uppdaterad om hur ViSK behandlar dina personuppgifter. 
ViSK har en skyldighet att meddela dig som medlem varje gång vi uppdaterar våra allmänna villkor för personuppgiftsbehandlingen i föreningen. 
Efter den 25 maj 2018 godkänner du genom ditt medlemskap att föreningen ViSK behandlar dina personuppgifter enligt angivet ovan i inom ramen för EU:s datalagringsdirektiv GDPR.