ViSKlogga

Motion C35 
Stöd den oberoende vänsterkraften ViSK i kyrkovalet
Det är många år sedan som Vänsterpartiet på sin kongress beslutade att inte ställa upp i kommande kyrkoval som Vänsterpartiet. Det var ett bra och klokt beslut. Istället bildades av progressiva krafter och Vänsterpartister den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) som ställt upp i alla kyrkoval sedan dess.

ViSK är helt fristående från Vänsterpartiet men består av vänstersympatisörer, varav de flesta är medlemmar och sympatisörer med Vänsterpartiet. ViSK har vuxit stadigt och får allt mer inflytande både i Kyrkomötet på riksnivå såväl som på regionala och lokala nivåer. Denna motion handlar om att få Vänsterpartiet att stödja ViSK i sin valkampanj inför kyrkovalet 2021.

Åt vilket håll ska Svenska Kyrkan gå? Svenska Kyrkan är Sveriges största enskilda medlemsorganisation med över 5 miljoner medlemmar. Kyrkans olika verksamheter möter dessutom många fler än sina medlemmar och har ett unikt stort kontaktnät och status i det svenska samhället. Genom sina demokratiska val var fjärde år är det de facto en demokratisk arena som väljer väg för Svenska kyrkan och där det är möjligt för progressiva krafter att vinna inflytande. Inom svenska kyrkan pågår hela tiden en dragkamp åt vilket håll kyrkan ska gå i många viktiga frågor som berör inte bara kyrkan utan hela samhället och inte minst de kamper som vi som Vänsterpartister ofta är involverade i:
• Svenska kyrkans kamp för flyktingamnesti, i början av 2000-talet genom att driva Påskuppropet
• Svenska kyrkans kamp för att stå på de fattigas sida och kritisera ökade klassklyftor.
• Svenska kyrkans kamp för att verka för en internationell rättvis världsordning.
• Svenska kyrkans kamp för ökad jämställdhet och mångfald.
• Svenska kyrkans kamp för ökad tolerans och förståelse mellan religionerna i Sverige.
• Svenska kyrkans kamp för att skydda ensamkommande.
• Svenska kyrkans kamp för att stå upp för utsatta EU medborgare.
• Svenska kyrkans kamp för Hbtq-rörelsens arbete för likaberättigande och likabehandling.
Bara för att nämna några avgörande frågor.

Kyrkan har i allt detta en självklar roll i samhället, både som aktör och som opinionsbildare. Svenska kyrkan påverkar inte bara kyrkan i sig själv utan hela samhällsklimatet och samhällsutvecklingen.

Svenska kyrkan är en spegling av det svenska samhället. Detta har inte minst Sverigedemokraterna förstått, varför de har satsat enorma resurser vid de senaste kyrkovalen för att nå ut och vinna väljare för sina reaktionära och rasistiska idéer. De har helt enkelt använt kyrkovalen som en språngbräda för att etablera sig som en politisk kraft i det svenska samhället. Detta har numera gett ett känt resultat. De har idag på många håll ett avgörande inflytande i flera församlingar. Deras starka valkampanjande vid de senaste kyrkovalen har bidragit till detta inflytande, men också ”krattat i manegen” för deras framgångar vid de allmänna valen året efter. Det sägs nämligen att kyrkovalen, som ligger ett år före våra allmänna val, ger en fingervisning av hur det kommer att gå i den allmänna valen.

Vi kan alltså konstatera att kyrkan är en viktig opinionsbildande kraft i samhället och påverkar samhällsklimatet i stort. Det har därför en betydelse vilken väg kyrkan väljer, samt att det skulle gynna Vänsterpartiet i de allmänna valen om de progressiva vänsterkrafterna i Svenskakyrkan blev starkare. Genom att stödja vänstern hindrar vi SD

I senaste kyrkovalet, 2017, var ViSK väldigt aktiv och fördubblade sitt röstetal och fick fler mandat än någonsin på alla nivåer. Bland annat genomfördes lokala ringkampanjer till medlemmar i Vänsterpartiet, där man informerade om kyrkovalet och deras möjlighet att rösta om de nu var medlemmar i Svenska kyrkan. Därutöver gjordes lyckade lokala mobiliseringskampanjer gentemot vänstern, annonsering i progressiv media och annat såväl traditionellt som innovativt valkampanjande.

Som ett resultat av detta stoppades på flera håll Sd:s frammarsch och övertagande av viktiga positioner inom kyrkan på alla plan. I exempelvis Malmö där ViSK ställde upp för första gången var ViSK det enda partiet som ökade och lyckades med att få 15 % av rösterna och därmed bli det enda parti som vann nya mandat och hindrade således Sd från att växa i inflytande och få nya mandat. Anledningen till att valrörelsen blev så lyckad var en aktiv kampanj som kunde genomföras med support av Vänsterpartiet som beslutade att aktiva partimedlemmar som ville kunde ringa på Vänsterpartiets medlemsbas i Malmö och Skåne, synas i internmaterial och på möten, uppmana i sociala medier att rösta på det partipolitiskt obundna vänsteralternativet med mera. Valkampanjen genomfördes helt enkelt av ViSK men med stöd av den lokala och regionala partiföreningen.

Eftersom det är ett lågt valdeltagande så avgörs valen ofta av nomineringsgruppernas förmåga att mobilisera en bas att gå till vallokalerna. För ViSKs del handlar det om att få vänstern i allmänhet och de som röstar på Vänsterpartiet i synnerhet att delta i valet och på det sättet verka mot rasismen i samhället och för progressiva värderingar i kyrkan. Kyrkovalet 2021 - viktigare än någonsin med stöd för vänstern

Nu går vi mot ett nytt kyrkoval till hösten nästa år 2021 och ViSK har höga ambitioner med att i stort sett fördubbla sitt inflytande på alla positioner. Vi behöver fortsätta stoppa Sd:s inflytande i kyrkan och därmed minska deras framgångar i det kommande allmänna valet. ViSK är det enda vänsteralternativet som finns i kyrkan. Den enda nomineringsgruppen som vill vrida kyrkan till vänster. Går kyrkan till vänster går svenska folket till vänster. Det är helt klart. Med andra ord innebär en framgång för ViSK i kyrkovalet också en boost till Vänsterpartiet i de allmänna valen 2022. Men också för de strider vi står inför, exempelvis inom frågor som rör flyktingpolitik, synen på samhällets ansvar, den internationella världsordningen, m.fl..

Om detta ska lyckas, så krävs att Vänsterpartiet uppmuntrar och stöder de oberoende vänsterkrafterna i kyrkovalet - inte minst i form av en positiv välvilja och hållning till ViSK´s arbete. ViSKs huvudsakliga potentiella väljare finns bland medlemmar och sympatisörer till Vänsterpartiet samt de som i allmänna val röstar på Vänsterpartiet men också bland allmänvänstern, progressiva socialdemokrater och radikala miljöpartiväljare.

Det är ViSKs uppgift att genomföra en lyckad valkampanj, men det kan ViSK bara klara av med support och stöd av Vänsterpartiet. Detta stöd kan bland annat innebära:
• att Vänsterpartiet låter ViSK aktivister som också är partimedlemmar att ringa runt till Vänsterpartiets medlemmar och uppmana de som är medlemmar i svenska kyrkan att utnyttja sin demokratiska rösträtt och rösta på ViSK,
• att låta ViSK synas i partiets olika kommunikationskanaler,
• att bidra med något ekonomiskt stöd så att valkampanjen kan genomföras, • att ha kontakt med den lokala ViSK gruppen för att uppmuntra och söka samarbete där det är möjligt.
• att uppmuntra partimedlemmar som också är medlemmar i svenska kyrkan att rösta i valet med mera Vi föreslår därför kongressen besluta att Vänsterpartiet uppmuntrar till samarbete med och på olika sätt ger stöd till ViSK, det enda vänsteralternativet i Svenska kyrkan, för att kunna gå framåt i kyrkovalen.

_____________________________________________________________

ViSK har ställt sig bakom uppropet Nej till Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden.
Här kan du läsa hela uppropet:

Nej till Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden Militärövningen Aurora 20 är inte inställd, enbart senarelagd. Övningen kommer att genomföras vid ett senare tillfälle med 25 000 militärer varav 3000 från andra länder. Vilket knyter Sverige allt närmare Nato.

Nej till upprustning och Nato - ja till fred och minskad sårbarhet
Sverige avskaffade den civila beredskapen och lade om försvaret från att värna ett alliansfritt Sverige till att delta i västmakternas krig och ockupationer i fjärran länder där vi bland annat ser resultatet i form av ökade flyktingkriser och humanitära katastrofer. En misslyckad politik som nu fortsätter med hjälp av falska fiendebilder och en omfattande militär upprustning.

Militärövningen Aurora 20 är ett led i en global upprustningspolitik. I den ingår övning av värdlandsstöd som grundar sig på värdlandsavtalet med Nato, vilket bidrar till försämring av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Genom att alltmer binda oss till Natos intressen frångår vi den politik som hållit Sverige i fred under mer än 200 år. Sveriges långvariga arbete för kärnvapennedrustning hindras öppet av USA i kraft av detta värdlandsavtal.

Genom övningar likt Aurora 20 knyts vi tätare till Nato där de två största arméerna tillhör USA och Turkiet med egna intressen. Den ständigt ökade vapenexporten och satsning på militära lösningar leder till ökad militarism som försvårar demokratiska lösningar inom länder och diplomatiska lösningar mellan länder.

Nej till upprustning - mer resurser till välfärden.
I en tid där vi dagligen kan läsa om besparingar inom vård och omsorg. Där sjukvården går på knäna och skolan havererar, väljer Sveriges styrande politiker att pumpa in mer och mer pengar till den svenska militären. Kostnaderna för Aurora 20 är beräknade till 660 miljoner kronor. Sätt dessa pengar i relation till vad man hade kunnat få för dem i välfärden. En intensivvårdsplats i Sverige kostar mellan 50 000 och 80 000 kronor per dygn, det innebär att kostnaden för en övning som Aurora 20 hade räckt till minst 8250 intensivvårdsdygn. Vid denna övning var det dessutom tänkt att försvarets nyinköpta Patriotmissiler ska göra premiär. Dessa har köpts från USA till en kostnad som motsvarar årslönen för 45 000 undersköterskor.

Militarism räddar inte vår miljö
EU har utlyst klimatnödläge och världen över fortsätter allt fler att kräva att klimatfrågan prioriteras. Samtidigt bjuds nationella och internationella militära aktörer att öva på krig i Sverige inom ramen för Aurora 20 med ökade utsläpp, ammunitionsavfall och plastskräp som påföljd. Militären är en verksamhet som är extremt beroende av fossila bränslen. Dessutom orsakar militären föroreningar i jord, vatten och luft genom krig, militärbaser, krigsindustrin och krigsövningar. Det är motsägelsefullt att militären som ska främja nationell säkerhet istället bidrar till ökad klimatförändring.

Fossilindustrin, militärindustriella komplexet och den storskaliga jordbruksindustrin samverkar så att alltmer mark kommer i händerna på storföretagen. Som resultat av detta minskar den biologiska mångfalden, pandemier ökar i antal och fattigdom breder ut sig. Militären kan inte skydda oss mot vår tids hot så som virus eller matjordens försvinnande, klimatkrisen och massutrotning av arter. Det är dags att bryta med en upprustningspolitik som stjäl resurser från välfärden och klimatomställningen!

Därför kräver vi:  
* Stoppa krigsövningen Aurora 20 och framtida liknande övningar
* Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud
* Riv upp värdlandsavtalet med Nato
* Satsa på avspänning och civil beredskap, inte militär upprustning
* Stoppa upprustningen - mer resurser till välfärden
* Inga mer pengar till krigsindustrin - rädda klimatet och den biologiska mångfalden

Nätverket mot Aurora 20 - För Freden, Miljön och Välfärden!


 

Monica Lindmark från Piteå har bara varit medlem i ViSK i några månader. Sedan någon månad tillbaka är hon vår kontaktperson för Luleå stift. Under fredagen anordnade hon en klimatmanifestation i Piteå. Här kan du läsa hennes tal:

"Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av.
Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas.

Till stor del beror det på att världens befolkning - främst i de rikaste delarna av den, använder resurser på ett ohållbart sätt.

Men den kunskap vi har idag, tillåter inte att vi skjuter upp till morgondagen det som behöver göras idag.

Vår mänskliga klimatpåverkan måste minskas radikalt för jorden och mänsklighetens skull.

I skrivande stund har världen inte lyckats uppnå ett trendbrott för de globala utsläppen av växthusgaser.
Livsförutsättningarna för växter och djur förändras i snabb takt.

Vi hör om allvarliga hot mot den biologiska mångfalden.

Den internationella solidariteten mellan människor och stater sätts på hårda prov.

De som bidragit minst till den kritiska situationen drabbas på flera sätt hårdast.
Klimatfrågor reser rättvisefrågor.
Vår medkänsla och förmåga att organisera samhällen på ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och andligt hållbart sätt har inte hållit jämna steg med den övriga utvecklingen.

Det är hög tid att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion -
allt som är uttryck för människans
värdighet samverkar.
Klimatkrisen är existentiell och andlig,eftersom den berör människolivets grundbetingelser i djupaste bemärkelse.

Inte minst viktigt är barnperspektivet.
Vi som är vuxna idag håller på att allvarligt försämra livsförutsättningarna för våra barn och barnbarn.

Tron frigör lusten till det goda.
Den ger frimodighet att våga förändring även i osäkra situationer.

Vägar framåt kommer att kräva såväl ett individuellt som ett gemensamt ansvar.

Den omställning som behövs är krävande, men kan också innebära positiva förändringar och ökad livskvalité
Och den måste bäras av ett tydligt rättviseperspektiv.

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen mänskligheten någonsin stått inför.
Den påverkar oss alla som lever under samma himmel och på samma jord.
Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Hänsyn till den grupp som förlorar på en förändring bör inte tillåtas blockera hela förändringen.
Istället behövs då åtgärder som förenar klimatmålet eller när så är befogat ur ett fördelningsperspektiv, kompensera dem som missgynnas av förändringen.

Det förutsätter att flera politikerområden samverkar, som miljö, arbetsmarknads, utbildnings, och landsbyggdspolitiken.
Och att kyrkor och många civilsamhälleorganisationer lyfter behovet av en rättvis omställning."

Monica Lindmark ViSK vänstern i svenska kyrkan Luleå stiftMinnesanteckningar från Höstmötet 20-22/9 2019

Mötet lockade ett 25-tal medlemmar samt ett tiotal intresserade deltagare från närområdet.
Platsen var Kirsebergs församlingshem i Malmö där Per Håkansson tjänstgjort under många år. Per är ViSK:s gruppledare i Malmö kyrkofullmäktige.

Fredag
Deltagarna samlades redan under fredagseftermiddagen. Efter kvällsmaten var det dags att avnjuta kulturinslaget ”Påtår hos Moa Martinsson”. En trio bestående av Åsa Bällsten, Isabell Dahlberg och Mats Källblad framförde egna visor som bygger på Moa Martinssons liv och gärning. Inspirationen till dessa hittade de i Moa Martinssons eget torp Johannesdal i Ösmo där de spelade in sin skiva.
Kvällen avslutades med mässan ”Kärlekens väg, i en tid av ohållbar utveckling”. Mässan är skriven av Per Håkansson.

Lördag
Det var tänkt att dagen skulle inledas med en föreläsning av Tapio Salonen från Malmö Universitet, men tyvärr blev han sjuk och kunde inte vara med. Istället lyckades arrangörerna att med mycket kort varsel engagera Carina Nilsson, Kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Men först föreläste KG Hammar över ämnet ”En trovärdig kyrka” som också var tema för Höstmötet. Hans sociala patos var inte att ta fel på när han talade om ”de fattiggjorda” (till skillnad från ”fattiga”). Han sa också att ”sanningen blir inte mindre utan 'mer' om dess uttryck klarar övergångar mellan kulturvärldar och världsbilder, kunskapsutveckling och paradigmskiften."
Därefter fick vi höra Carina Nilsson som gav oss sin bild av Malmö, en stad som hon tryggt cyklar igenom när som helst under dygnet. Hon var lite trött på den bild av Malmö som mediamogulerna i Stockholm försöker att sätta. Hon förnekade dock inte att kriminella individer i olika uppgörelser i den undre världen skrämt upp många Malmöbor.
Sedan följde ett samtal mellan KG Hammar och Carina Nilsson där de resonerade runt deras respektive organisationer och vad de kan göra tillsammans för att skapa ett Malmö för alla.

Under eftermiddagen fick vi besök av Daniel Sestrajcic som är en känd aktivist i Vänsterpartiet och som också gjorde stora insatser under förra kyrkovalsrörelsen. Han utgick från ämnet ”Hur gör vi för att ViSK ska växa och bli större?”. Daniel tog oss med i en workshop där vi alla fick bidra med tankar och idéer. Daniel betonade att det lokala engagemanget i församlingen är viktigt och inte får glömmas bort. Förankring är viktigt.

Söndag
Under förmiddagen fick vi en uppdatering av Agenda 2030. Elisabeth Axelson, konsult i hållbarhetsfrågor, gav oss en bakgrund och en nulägesanalys. Hon betonade att hållbarhetsmålen inte bara är FN:s mål utan de är allas våra mål och vårt ansvar att arbeta för att uppfylla dessa. Under hösten har Svenska kyrkan gett ut en reviderad upplaga av ”Ett biskopsbrev om klimatet” som alla borde läsa.

Sofia Tunebro är arbetsledande präst i Malmö S:t Pauli kyrka Hon berättade gripande om sin sons engagemang för "Fridays for Future" och varför hon själv står i ur och skur utanför Malmö stadshus varje fredag
 
Efter lunch hade vi en stund av gemensam reflektion över dagarna tillsammans. Vi pratade bland annat om rekryteringsplanen som flera stiftsgrupper nu börjat studera. Innan årsskiftet kommer styrelsen att presentera en handlingsplan.
 
Vårt varma tack till kocken Peter Arvebro som försåg oss med god och näringsrik mat, assisterad av sin kära sambo Linda Sjöö. Utan er hade vi inte överlevt!
Till sist vill jag framföra styrelsens varma tack till arrangörsgruppen från ViSK Malmö. Det är ingen lätt uppgift att ordna med ett sådant gediget program. Att ordna boende åt alla är ett kapitel för sig, men ingen behövde i alla fall sova under bar himmel. Tack Mats!