ViSKlogga

ViSK:s program

Inledning
Sverige är idag ett mångkulturellt land och står med stora utmaningar till att skapa en miljö där alla kan känna hopp och tillförsikt inför framtiden.

ViSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en viktig part i skapandet av ett jämlikt och jämställt samhälle där alla oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, klass och ursprung kan leva ett tryggt och gott liv.

Idag vet vi att många människor i Sverige lever i en utsatt ekonomisk och social situation med arbetslöshet och stor barnfattigdom. Vi vet också att det hos många människor finns en vanmakt och ilska över orättvisor och förtryck men även en längtan efter helhet och gemenskap.

ViSK vill därför arbeta för en kyrka som är ett salt i världen. En kyrka där den utsatte får plats och ett utrymme att göra sin röst hörd. En kyrka som erbjuder rum för stillhet och upprättelse, kamp och soldiaritet.

En solidarisk kyrka
Svenska kyrkan är en del av ett stort internationellt nätverk, som omfattar miljarder människor runt om i vår värld.

ViSK vill värna om att detta stora internationella engagemang får fortsätta i solidaritet och stöd till de mest utsatta folken och grupperna i världen.

ViSK vill värna om att Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som söker sig dit. Kyrkan ska verka i solidaritet för alla människor och vara en aktiv samhällsaktör.

Foto: Act Svenska kyrkan, Camilla Castillo

En kyrka för fred
De flesta konflikter börjar i språket med hur vi ser på och benämner "den andre" som avvikande och mindre värd. Därför är det viktigt att Svenska kyrkan är en gränsöverskridande gemenskap med tillitsfulla möten över kultur- och religionsgränser.

ViSK vill att Svenska kyrkan ska verka för fred och rättvisa i världen genom att säga ja till total nedrustning av kärnvapen och nej till svensk Natoanslutning samt stoppa svensk vapenexport.

ViSK vill istället verka för att Svenska kyrkan ska påverka den svenska regeringen att upprätta icke militära allianser och intensifiera arbetet för rättvisa och solidaritet mellan länder och kulturer.

Bild: logga från Nätverket mot Aurora 20

En feministisk och inkluderande kyrka
ViSK vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en feministisk kyrka och värna om alla kvinnors rättigheter i samhället. För ViSK är det en självklarhet att alla tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan är öppna för kvinnor. Lika självklart är det att alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.
 
ViSK vill verka för en kyrka där alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet och ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt ålder har samma rätt och värde.
 
ViSK vill stärka arbetet för HBTQI-personers rätt till helt och fullt deltagande i all kyrklig verksamhet.

Foto: Mona Olsson (ViSK deltar i Mjölby Pride)

Ekumenik och interreligiös dialog
Sverige är idag ett mångreligiöst land. Religionen spelar en viktig roll för människors identitet oavsett ursprung. Därför är det viktigt att arbeta för en ökad tolerans och öppenhet för människors möjlighet att leva i sin religion. Svenska kyrkan är en naturlig del i dialogen med andra samfund, kyrkor och religioner.

ViSK vill verka för ett fördjupat ekumeniskt arbete och för en ökad tolerans och förståelse för andra religioner genom interreligiös dialog.

Bild: "Trädet" från Myndigheten för stöd till trossamfund 

Gudstjänst
ViSK ser på kyrkan som ett gudsfolk på väg och där gudstjänsten intar en central roll, en rastplats på vår vandring. Mässan är den källa där vi får tillgång till riter, berättelser, vila, samhörighet, stillhet, upprättelse och föråtelse. Mässan utmanar och hjälper oss att se det heliga i mötet med en annan människa, i ett möte med vårens första vitsippsbacke och i hur orättvisor vänds till rättvisa.

ViSK vill arbeta för att människor skall känna igen det heliga och det destruktiva i vardagen i mötet med mässans språk och gestaltning.

ViSK vill arbeta för att den enskilda församlingen ska få frihet och möjlighet att få utforma och gestalta mässan utifrån församlingens kontext.

Foto från Vadstena Pilgrimscentrum, tidebön

Hållbar utveckling
På altarbordet möts det gudomiga och mänskliga. I måltids-gemenskapen kring altarbordet gestaltar vi hur världen borde vara - ett bröd och en mänsklighet - i respekt för allt levande. Arbetet med klimatfrågan är enligt ViSK en av de viktigaste frågor 
församlingen har att arbeta med idag. Detta är en hållning som biskoparna delar genom "Ett biskopsbrev om klimatet".

ViSK vill att Svenska kyrkan ska vara vägledande i miljöarbetet, bland annat genom att alla församlingar miljödiplomeras.

Bild: Omslag till "Ett biskopsbrev om klimatet" Häftet finns att beställa hos Svenska kyrkan https://webbshop.svenskakyrkan.se/

Närdemokrati
Det är viktigt att alla beslut ligger så nära medlemmarna som möjligt.

ViSK vill därför arbeta för att församlingar och lokala kyrkor ska få så stor självständighet som möjligt att utforma sin verksamhet och profil.

Bild från Faithbased communities (Communities in motion)

Diakoni - kyrkans sociala arbete
I mässan bryts brödet. Ett bröd som bryts och räcker för alla. Så ska våra gemensamma resurser delas i vardagen. Utifrån denna hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete, som också måste vara förebyggande.
Svenska kyrkans arbetar idag på många olika samhällsinstitutioner såsom universitet, högskolor, sjukhus, fängelser med flera genom sina olika former av institutions-själavård. Här sker möten mellan kyrka och samhälle som annars aldrig blivit av. Sådana mötesplatser berikar både kyrkran och samhället och ViSK ser gärna att dessa samarbeten får fortsätta och gärna utvecklas.

ViSK vill utöka resurserna till detta viktiga arbete och även involvera andra parter som Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet, friviligorganisationer och föreningslivet.

ViSK vill arbeta för att Svenska kyrkan skall bereda plats för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden genom att erbjuda dem olika former av arbetsträning/ rehabilitering/sysselsättning.

Kulturdiakoni
Teater, konst, film, musik, sång, litteratur och dans ger oss kunskap om människan och tiden. Kyrkan har mycket att lära av den konst som avkläder verkligheten intill benknotorna.

ViSK vill verka för att det ges utrymme och plats för dessa konstnärlliga uttrycksformer i kyrkan. Det är av stor vikt att kyrkan genom kulturdiakoni värnar om konstnärers möjlighet att utöva sin konst i ett samhälle som hårdnar allt mer. Många lever i fattigdom, där orättvisor ökar, människor befinner sig på flykt och Moder Jord kämpar för sin överlevnad.

ViSK vill se kyrkan som en viktig kuturell mötesplats med ett rikt och omfattande musik- och körliv.

Foto: Brännkyrka församling 

En ny ekonomisk världsordning
ViSK vill verka för att stärka Svenska kyrkans arbete för en ny ekonomisk världsordning, att de ekonomiska resurserna fördelas rättvist och efter människors behov.