ViSKlogga

Hållbar utveckling och skogen

Skogen – en plats för många växter och djurs hemvist men även en plats för många människors välmående. Skogen berättar om att människan är en oupplöslig del av skapelsens livsväv men skogen är även en inkomstkälla för vår välfärd genom skogsavverkning och rekreationsområde.

Svenska kyrkan är den 5:e största skogsägaren i Sverige med ca 400,000 hektar skog.
Sedan 1950 har ungefär 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och ersatts med mer eller mindre monotona produktionsskogar.

I dag bedömer Artdatabankens experter att var tionde art i den svenska skogen är rödlistad och mer än 900 arter är hotade, framförallt av skogsbrukets metoder. Naturvårdsverket skriver 2020 att ”Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp. Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. I FN:s rankning efter hur stor del av landets yta som utgör skyddad natur av världens länder hamnar Sverige på 99: e plats, långt efter länder som fått stark kritik för skogsskövling som exempelvis Brasilien (33:e plats) och Malaysia (73:e plats) (Dagens Nyheter 2018-06-22).

ViSK vill framhålla att Svenska kyrkan bör befinna sig i frontlinjen för att visa vägen mot ett verkligt klimatanpassat och hållbart skogsbruk där biologisk mångfald, ekosystemets ramar och kulturvärde styr hur skogen skötts. Kyrkans skogsbruk bör vara inriktat mot ett hyggesfritt skogsbruk. I ett sådant skogsbruk bör man ej plantera in främmande trädslag såsom Contorta tall eller använda bekämpningsmedel.

ViSK menar att en kyrka som vill värna om livet i skapelsen bör därutöver avsätta minst 20% av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden och i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation. Flera av dessa skyddsvärda skogsområden bör göras kända och avsättas för ”kyrkoreservat”.

ViSK vill framhäva att ett led i Svenska kyrkans försoning- sarbete med ursprungsbefolkningen måste innebära att Svenska kyrkan avstår från att sälja naturskog, viktiga intresse- områden för ursprungsbefolkningen, utan omvandlar dessa naturskogar till ”kyrkoreservat” i ständigt skydd av Svenska kyrkan som förvaltare.
ViSK menar att Svenska kyrkan bör inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen. Kunskapsuppbyggnaden om skogar med särskilt höga naturvärden måste intensifieras och fördjupas.

Skogen berättar om att det finns andra välfärdsmått som möter våra verkliga behov kring livet än de ekonomiska. Värden som att höra samman, glädje, förundran och att livet är en gåva – heligt.

ViSK:s Miljögrupp februari 2021