ViSKlogga

Höstens Kyrkoval avgörande för svenska skogar

Debattartikel i Tidningen Rösten

Sveriges skogar är naturtillgångar väl värda att bevara. I arbetet med att trygga hållbar utveckling för kommande generationer behöver vi använda alla till buds stående verktyg.

Svenska kyrkan är en viktig aktör i detta arbete. Skogsinnehavet som förvaltas av Svenska kyrkan uppgår till drygt ‪400 000 hektar skog, vilket gör organisationen till en av Sveriges största och viktigaste aktörer i arbetet med hållbart skogsbruk.

Skogens bevarande och hållbar skötsel är nyckeln i arbetet med två av våra viktigaste och mest akuta samhällsutmaningar på klimat- och miljöområdet, nämligen klimatförändringen med global uppvärmning samt förlusten av biologisk mångfald. Därtill kommer de egen- samt kulturvärden som bärs upp av levande skogar lokalt i vårt landskap.

Den 19 september är det val till Svenska kyrkan och din röst gör skillnad. Eftersom Svenska kyrkan är demokratiskt styrd kan din röst vara avgörande för skogens framtid. För oss i Visk (Vänstern i Svenska kyrkan) är skogsfrågan den enskilt viktigaste frågan för oss att driva på miljöområdet, eftersom den är så konkret. De viktigaste punkterna på vårt valprogram är att dra samhället i en hållbar riktning; såväl ekologiskt som socialt.

Att förhindra förlust av Biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringar är två separata miljömål inom ramen för Agenda 2030 och de 17 olika globala målen för hållbar utveckling. Sverige som nation förbinder sig att sträva aktivt mot måluppfyllelse i detta med Miljödepartementet och statsråd Per Bolund som ytterst ansvarig i arbetet. Skogens förvaltning som verktyg i hållbarhetsarbetet aktualiserades på hög politisk nivå i veckan när Dagens Nyheter,14 juni, publicerade en artikel i vilken EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius kritiserar Sveriges arbete med skogliga frågor. EU:s granskning av svenskt skogsbruk går stick i stäv med bedömningar som Skogsstyrelsen själva gjort vilket problematiserar bedömning av hur svenska skogar egentligen mår och bör förvaltas framgent. Otvetydigt är att skogsfrågan behöver hanteras kraftfullt och att arbetet underlättas om fler parter kan samverka. Här är Svenska kyrkans arbete viktigt.

Växande skogar agerar kolsänkor i kampen mot utsläpp och klimatförändring
Ett konkret förslag är att vi vill ändra på formuleringar i Kyrkoordningen där krav på ekonomisk vinning skall strykas till förmån för den hållbarhet som krävs för att rädda klimatet. Kyrkans skogstillgångar förvaltas på stiftsnivå, med grund i antagna policydokument i form av Kyrkoordningen. Avverkningen av svenska skogar är inte hållbar. Vi måste låta en större andel skog stå orörd till exempel genom att implementera hyggesfria skogsbruksmetoder. Intakta stående skogar är artrika miljöer, vilket borgar för att vi klarar av vårt bevarande av biologisk mångfald, vilket i sin tur tryggar mängder av ekosystemtjänster för framtida generationer.

I höst är det val till Svenska kyrkan och då kan du lägga din röst på Vänstern i Svenska kyrkan om du vill att klimat- och miljöfrågor i allmänt samt skogsfrågan i synnerhet ska vara i fokus i kyrkans arbete. En röst på Visk, är en röst för skogens bevarande vilket är nyckeln för en hållbar framtid med biologisk mångfald samt fri från klimatförändring.

Martin Öst kandiderar till den oberoende nomineringsgruppen Visk i de olika kyrkovalen till lokalt Kommunfullmäktige, regionalt Stiftsfullmäktige samt nationellt till Kyrkomötet.

Martin Öst
Vänstern i Svenska kyrkan

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter