ViSKlogga

2021 > 07

Debattartikel i Kinda-posten

Den 19 september är det kyrkoval. Kyrkovalet brukar kallas det glömda valet då få går och röstar. Varför är det viktigt att gå och rösta?

Genom att rösta kan du påverka Svenska kyrkans framtida utveckling. Din röst har betydelse. VISK står upp för humanism. Vi lägger stor vikt vid försvaret av allas lika värde och motarbetar starka krafter, som vill driva Svenska kyrkan i högernationalistisk riktning. Vi vill se en folkkyrka där alla har en plats. En kyrka mitt i byn, som deltar i och delar människors liv i vardagen. Vi arbetar för att ta tillvara alla människors unika resurser oavsett ursprung. Vi motsätter oss de krafter, som vill underminera kvinnors ställning och de som vill marginalisera, skuldbelägga och stänga ute flyktingar från vårt samhälle och kyrka. Vi vill se en amnesti för alla ensamkommande ungdomar.

Klimatet är vår tids största utmaning. Här kan kyrkan göra mer. Kyrkan är landets 5:e största skogsägare. För att klara omställning till ett hållbart samhälle måste kyrkans skogspolitik förändras i grunden. Det gäller i Linköpings stift och hela landet. Vi kan inte fortsätta att kalhugga stora skogsområden, som bidrar till massiva koldioxidutsläpp. Inte heller fortsätta med att ensidigt använda plantageliknande skogsmetoder och plantera framförallt gran. Det utarmar den biologiska mångfalden. Ett hållbart skogsbruk, som absorberar kol behövs och måste värnas i Skandinavien liksom i Amazonas, Sibirien och andra områden, som lämpar sig för skog. I Linköpings stift vill vi att en plan tas fram under nästa år och att vi senast 2030 har ställt om vårt skogsbruk till ett långsiktigt ekologiskt hållbart perspektiv.

Linköpings stiftsstyrelse har påbörjat ett arbete med att Regnbågscertifiera den egna verksamheten. Tanken var att lära oss mer om hbtq-personers situation. Vi ville vara ett föredöme. Den lovvärda satsningen har gått i stå och runnit ut i sanden. Arbetet i stiftet och i dess styrelse måste återupptas och intensifieras.
VISK vill vara med och bidra till att kyrkans arbete utvecklas. Många goda insatser görs inom Svenska kyrkan och i Linköpings stift. Det kristna kärleksbudskapet är en viktig ledstjärna. På många områden går kyrkan före och värnar skapelsen. Kyrkan inspirerar och står upp för jämlikhet, humanism och solidaritet och för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kyrkan försvarar och skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och allas lika värde både här hemma och i andra länder. Kyrkan är en viktig part i det internationella solidaritetsarbetet och bidrar till insatser, som lyfter människor och inte minst kvinnor och barn ur förtryck och fattigdom. Aktiva inom kyrkan arbetar för fred och motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap.

Anders Lind, kandidat i kyrkovalet för VISK, Vänstern i Svenska Kyrkan i Linköpings stift och nomineringsgruppen Levande församlingar i Kinda pastorat

Läs artikeln här.

Läs hela inlägget »

Debattartikel i Tidningen Syre

Sveriges skogar är naturtillgångar väl värda att bevara. I arbetet med att trygga hållbar utveckling för kommande generationer behöver vi använda alla till buds stående verktyg. Skogens bevarande är nyckeln i arbetet med två av våra mest akuta samhällsutmaningar på klimat- och miljöområdet, nämligen klimatförändringen samt förlusten av biologisk mångfald.

Svenska kyrkan är en viktig aktör i detta arbete. Skogsinnehavet som förvaltas av Svenska kyrkan uppgår till drygt 400 000 hektar skog, vilket gör organisationen till en av Sveriges största och viktigaste aktörer i arbetet med hållbart skogsbruk.

Jag kandiderar där för den oberoende nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) i de olika kyrkovalen 19 september. För oss i Visk är skogsfrågan är den enskilt viktigaste frågan att driva på miljöområdet, eftersom den är så konkret. De viktigaste punkterna på vårt valprogram är att dra samhället i en hållbar riktning, såväl ekologiskt som socialt.

Att förhindra förlust av biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringar är två separata miljömål inom ramen för Agenda 2030 och de 17 olika globala målen för hållbar utveckling. Sverige som nation förbinder sig att sträva aktivt mot måluppfyllelse i detta med miljödepartementet och statsråd Per Bolund som ytterst ansvarig i arbetet.

Skogens förvaltning som verktyg i hållbarhetsarbetet aktualiserades i veckan på hög politisk nivå i veckan när Dagens nyheter den 14 juni publicerade en artikel i vilken EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius kritiserar Sveriges arbete med skogliga frågor. EU:s granskning av svenskt skogsbruk går stick i stäv med bedömningar som Skogsstyrelsen själva gjort, vilket problematiserar bedömning av hur svenska skogar egentligen mår och bör förvaltas framgent. Otvetydigt är att skogsfrågan behöver hanteras kraftfullt och att arbetet underlättas om fler parter kan samverka. Här är Svenska kyrkans arbete viktigt.

Kyrkans skogstillgångar förvaltas på stiftsnivå, med grund i antagna policydokument i form av kyrkoordningen. Avverkningen av svenska skogar är inte hållbar. Vi måste låta en större andel skog stå orörd, till exempel genom att implementera hyggesfria skogsbruksmetoder. Växande skogar agerar kolsänkor i kampen mot utsläpp och klimatförändring. Intakta stående skogar är artrika miljöer, vilket borgar för att vi klarar av vårt bevarande av biologisk mångfald, vilket i sin tur tryggar mängder av ekosystemtjänster för framtida generationer.
I höst är det val till Svenska kyrkan och då kan du lägga din röst på Vänstern i Svenska kyrkan om du vill att klimat- och miljöfrågor i allmänhet och skogsfrågan i synnerhet ska vara i fokus i kyrkans arbete. En röst på Visk är en röst för skogens bevarande, vilket är nyckeln till en hållbar framtid med biologisk mångfald, där Kyrkans skogsskötsel inte bidrar till klimatförändringen.

Martin Öst, Vänstern i Svenska kyrkan

Läs artikeln här.

Läs hela inlägget »

Insändare Allehanda

Slutreplik på Bibeln har inte mycket till övers för ”hjärtan till vänster” (Allehanda 4/7).

ViSK, Vänstern i Svenska Kyrkan vill dra kyrkan åt vänster. Att vi metaforiskt ser oss ha hjärtat till vänster beror på de frågor vi värderar högst. Viktigast av allt är alla människors lika värde och att kyrkan därför ska vara en röst för dem som inte hörs, både i Sverige och i andra länder.

Det handlar även om urfolkens rättigheter. Det är bra att svenska kyrkan påbörjat en försoningsprocess med vårt urfolk, samerna, men det är viktigt att kyrkan också sätter ner foten mot de kränkningar och hatbrott som riktas mot samer. Svenska staten har under 400 år förtryckt och koloniserat den samiska kulturen. Idag förstörs och exploateras samisk mark genom gruvor, vindkraft och skogsavverkningar. Samtidigt som koloniseringen fortsätter bedrivs rasism och diskriminering mot samer helt öppet utan att de styrande bryr sig. Svenska kyrkan arbetar idag aktivt med sin skuld mot samerna genom bland annat en vitbok. I höst kommer en förlåtelsegudstjänst att hållas, men ViSK tycker att det inte får sluta där, med fina ord. När kyrkan har bett om ursäkt måste den också visa sin vilja genom handling.

Bibelordet ”Du skall älska din nästa så som dig själv” handlar om alla människors lika värde. Vi tycker det är viktigt med HBTQ-personers rättigheter, att kyrkan verkar mot de fördömande attityder som genomsyrar samhället. Kyrkan ska vara välkomnande för alla oavsett könsidentitet eller frånvaro av densamma. Lika värde handlar som vi ser det även om att upplåta hjälp till migranter och flyktingar. ”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” 3 Mos 19:33-34.

Vi med hjärtat till vänster ser den sociala diakonin som värdefull, dels för att den lindrar ensamheten eftersom nöden är stor. I samhället är den offentliga välfärden ständigt underfinansierad och nedprioriterad, vilket får till följd att samhället hårdnar och klyftorna ökar. Utredningar visar att klyftorna i Sverige ökar snabbast inom hela OECD-området. Den sociala diakonin behövs för många socialt utsatta människor.

Sist men inte minst handlar våra vänstervärderingar om klimat och miljö. I det biskopsbrev om klimatet som lämnade trycket 2019 framkommer tydligt att kyrkan har ett ansvar för skapelsen. Därför är det viktigt att kyrkan som Sveriges femte största skogsägare tar sitt ansvar och avsätter stora områden som reservat för att bevara den ekologiska mångfalden, samt för rekreation och hälsa och sist men inte minst som en försonings gest mot vårt urfolk.
Vi inom ViSK, med hjärtat till vänster ser Jesu liv och lära som en stor inspirationskälla eftersom han genom sitt handlande visade på socialistiska värderingar. Genom ett aktivt ställningstagande kan vi förändra både kyrkan och samhället. Om inte nu - när? Om inte vi - vem? I höst har du chans att rösta rött.

Marie Buhr, för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan

Se insändaren här.

Läs hela inlägget »

Debattartikel i Tidningen Rösten

Sveriges skogar är naturtillgångar väl värda att bevara. I arbetet med att trygga hållbar utveckling för kommande generationer behöver vi använda alla till buds stående verktyg.

Svenska kyrkan är en viktig aktör i detta arbete. Skogsinnehavet som förvaltas av Svenska kyrkan uppgår till drygt ‪400 000 hektar skog, vilket gör organisationen till en av Sveriges största och viktigaste aktörer i arbetet med hållbart skogsbruk.

Skogens bevarande och hållbar skötsel är nyckeln i arbetet med två av våra viktigaste och mest akuta samhällsutmaningar på klimat- och miljöområdet, nämligen klimatförändringen med global uppvärmning samt förlusten av biologisk mångfald. Därtill kommer de egen- samt kulturvärden som bärs upp av levande skogar lokalt i vårt landskap.

Den 19 september är det val till Svenska kyrkan och din röst gör skillnad. Eftersom Svenska kyrkan är demokratiskt styrd kan din röst vara avgörande för skogens framtid. För oss i Visk (Vänstern i Svenska kyrkan) är skogsfrågan den enskilt viktigaste frågan för oss att driva på miljöområdet, eftersom den är så konkret. De viktigaste punkterna på vårt valprogram är att dra samhället i en hållbar riktning; såväl ekologiskt som socialt.

Att förhindra förlust av Biologisk mångfald samt att motverka klimatförändringar är två separata miljömål inom ramen för Agenda 2030 och de 17 olika globala målen för hållbar utveckling. Sverige som nation förbinder sig att sträva aktivt mot måluppfyllelse i detta med Miljödepartementet och statsråd Per Bolund som ytterst ansvarig i arbetet. Skogens förvaltning som verktyg i hållbarhetsarbetet aktualiserades på hög politisk nivå i veckan när Dagens Nyheter,14 juni, publicerade en artikel i vilken EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius kritiserar Sveriges arbete med skogliga frågor. EU:s granskning av svenskt skogsbruk går stick i stäv med bedömningar som Skogsstyrelsen själva gjort vilket problematiserar bedömning av hur svenska skogar egentligen mår och bör förvaltas framgent. Otvetydigt är att skogsfrågan behöver hanteras kraftfullt och att arbetet underlättas om fler parter kan samverka. Här är Svenska kyrkans arbete viktigt.

Växande skogar agerar kolsänkor i kampen mot utsläpp och klimatförändring
Ett konkret förslag är att vi vill ändra på formuleringar i Kyrkoordningen där krav på ekonomisk vinning skall strykas till förmån för den hållbarhet som krävs för att rädda klimatet. Kyrkans skogstillgångar förvaltas på stiftsnivå, med grund i antagna policydokument i form av Kyrkoordningen. Avverkningen av svenska skogar är inte hållbar. Vi måste låta en större andel skog stå orörd till exempel genom att implementera hyggesfria skogsbruksmetoder. Intakta stående skogar är artrika miljöer, vilket borgar för att vi klarar av vårt bevarande av biologisk mångfald, vilket i sin tur tryggar mängder av ekosystemtjänster för framtida generationer.

I höst är det val till Svenska kyrkan och då kan du lägga din röst på Vänstern i Svenska kyrkan om du vill att klimat- och miljöfrågor i allmänt samt skogsfrågan i synnerhet ska vara i fokus i kyrkans arbete. En röst på Visk, är en röst för skogens bevarande vilket är nyckeln för en hållbar framtid med biologisk mångfald samt fri från klimatförändring.

Martin Öst kandiderar till den oberoende nomineringsgruppen Visk i de olika kyrkovalen till lokalt Kommunfullmäktige, regionalt Stiftsfullmäktige samt nationellt till Kyrkomötet.

Martin Öst
Vänstern i Svenska kyrkan

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv