ViSKlogga

2021 > 05

Artikel i Landets Fria Tidning om Erik-Oscar Oscarsson i Härnösand.
Erik-Oscar Oscarsson, 67 år, bor i dag i Härnösand men är uppvuxen utanför Dorotea där han har sett hur hans barndoms skogar har kalhuggits av skogsbolagen. De stora kalhyggena är ett stort bekymmer menar han, både för den biologiska mångfalden och klimatet – men också för alla samer vars kultur hotas av skövlingarna. Det handlar inte bara om renbetesmarken menar han, utan också att miljön i vattendragen påverkas negativt vid stora avverkningar.

Kyrkovalet
Förutom samevalet så kandiderar Erik-Oscar Oscarsson också till kyrkovalet i höst. Han står bland annat som första kandidat för Vänstern i Svenska kyrkan, ViSK, i Härnösands pastorat och stift. Även där planerar han att driva skogsfrågorna och samers rättigheter om han blir invald.
En fråga som ViSK driver är att minst 20 procent av den skog som Svenska kyrkan äger ska omvandlas till reservat. Men Erik-Oscar Oscarsson menar att det också kan vara problematiskt med reservatsbildningar på många platser. Han är till exempel kritisk till Sveaskogs planer på reservat väster om lappmarksgränsen, eftersom han menar att det skulle lägga ”en död hand” över området.

– Folk måste också kunna leva av marken och vattnet, säger han.
Enligt rennäringslagen så har i dag endast samer som till hör en sameby rätt att använda marken inom renbetesområdena, Erik-Oscar Oscarsson och hans parti vill istället att den rätten ska tillfalla alla samer, så att även de som lever av till exempel jakt och fiske ska kunna nyttja marken utan problem.

– Det är den största och viktigaste frågan för oss, säger han.

Läs hela artikeln här.

Läs hela inlägget »

Insändare i Dala-Demokraten

Vill du att samhället ska byggas på humanism och jämlikhet? – Rösta i kyrkovalet i september.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över 5,7 miljoner medlemmar. Styrningen är demokratisk. I september är det val och då väljs demokratiskt företrädare till tre olika nivåer av beslutsfattande organ; lokalt Kyrkofullmäktige, regionalt Stiftsfullmäktige samt landsomfattande Kyrkomötet. Valet tillskrivs ibland epitet "det bortglömda valet" då valdeltagandet är mycket lågt samt att kyrkans roll och betydelse i samhället inte alltid framträder helt tydligt. Eftersom kyrkans styre tillsätts demokratiskt går detta att påverka genom att ta ställning.

Som demokratisk socialist engagerar jag mig i den oberoende nomineringsgruppen ViSK, som är en förkortning för ”Vänstern i Svenska kyrkan”. Det är en obunden nomineringsgrupp som samlar kandidater i de tre olika kyrkovalen, oberoende av partipolitisk tillhörighet. Vi är en fri röst som många ska känna sig trygga med - såväl socialister som socialdemokrater och övriga rödgröna sympatisörer.

Jag engagerar mig som valbar kandidat i samtliga tre kyrkoval för att kyrkans arbete tydligare ska betona social rättvisa, ökad jämlikhet och jämställdhet samt att förverkliga det ekologiskt hållbara samhället. Vi vill se en öppen och inkluderande kyrka och inom ramen för kyrkans verksamhet verka för att uppnå ett jämlikt och jämställt samhälle för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet, genus samt religiös övertygelse. Vi står för och bär upp de värden som vänstern alltid gjort.

Du kanske inte bryr dig om kyrkan personligen, men det finns andra som gör det. Några som en gång gjorde det var Sverigedemokraterna. Valdeltagandet är relativt lågt (endast runt 20procent) och då behöver ett parti inte samla allt för många röster i absoluta tal för att skaffa sig inflytande. Det var så Sverigedemokraterna en gång växte sig stora; att komma in i värmen och bygga upp en växande rörelse. Kyrkovalens låga tröskel utnyttjades för att ta språnget in i det politiska rummet. In i värmen med möjligheter att påverka, till det sämre. Därifrån känner vi alla konsekvenserna med ett rekordstort SD på riksplanet, som har färgat hela samhällsdebatten.

Eftersom valdeltagandet är lågt i kyrkovalen kan det vara relativt lätt för olika grupper att ta sig in i till exempel kyrkofullmäktige. Alla platser där högern kan motarbetas, där ska vi finnas. Vi som står för medmänsklighet, mångfald, tolerans och öppenhet. Vi tar fighten mot högern på alla plan.

Sammanfattat i fyra punkter bör du rösta i höstens kyrkoval om du vill:
1) Stärka arbetet med hållbar utveckling (klimatförändring/förlust av biologisk mångfald) och förvaltning av skogstillgångar
2) Stärka HBTQ-rörelsen och arbetet för ökad jämställdhet och inkludering
3) Stärka kyrkans möjligheter att bistå socialt utsatta i samhället
4) Stärka engagemang i internationellt biståndsarbete och att värna asylrätten

Det innebär att du bör rösta på Vänstern i Svenska kyrkan i kyrkovalet den 19 september, för vi behöver mer av solidaritet och humanism, inte mer av högerns hårda nypor och populistisk främlingsfientlighet.

Martin Öst
kandidat för ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan)

Läs insändaren här.

Läs hela inlägget »

Inlägg i debatt i Dagen om formerna för val till Kyrkomötet (opublicerad)

Det förs en diskussion om att Svenska kyrkan borde återgå till indirekta val som ett sätt att sätta stopp för den så kallade partipolitiseringen av kyrkan (Carlshamre & Andrén i Dagen 26/4).

Vi, som båda kandiderar för den helt fristående nomineringsgruppen ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan), anser att en sådan åtgärd skulle leda till en långsam svältdöd för valdeltagandet i den svenska folkkyrkan. Den som vill ta bort direktvalet till kyrkomötet bör berätta varför någon skulle vilja gå till valurnorna om det innebär att vi ska acceptera att lämna över ansvaret till någon annan att utse kandidater till de poster som de facto kommer att bestämma hur kyrkan ska utvecklas.

Före år 2000, då kyrkan skiljdes från staten, var valet till kyrkofullmäktige det enda direktvalet medan både kyrkomötet och stiftsfullmäktige valdes indirekt av fullmäktiges ledamöter. Man såg dessa nivåer som organ för församlingarna i stället för något som gällde alla kyrkans medlemmar. Centerpartiet och POSK ville behålla det systemet men vi i ViSK tänker att det är naivt att tro att kyrkans medlemmar skulle vilja avstå från detta direkta inflytande.

Vad gäller medlemmarnas rätt att välja ledamöter till kyrkomötet i direkta val håller vi med vad Jesper Eneroth skriver i sin replik till POSK (Dagen 5/5). Men en viktig skiljelinje är att ViSK ser ett bekymmer i att tre partier fortfarande ställer upp i kyrkovalet (Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna). Vi menar att det är viktigt att få bort partipolitiken ur kyrkan men att ta bort ett direktval är ingen lösning. ViSK menar att partier naturligtvis kan ha en åsikt om kyrkor och religioners roll i samhället men de bör inte vara en kollektiv medlem i kyrkan och styra över dess verksamhet. Kyrkans förhållanden är en angelägenhet för dess medlemmar.

En nackdel med politiska partier i kyrkan är att det är svårt att skilja på vad partiet i sekulära sammanhang tycker och gör, och den del av partiet som ställer upp i kyrkovalet. Om vi tar Socialdemokraterna som exempel så talar de i sitt kyrkopolitiska program sig varma för den gästfrihet som den kristna kyrkan har utvecklat genom historien. Men sedan ser vi vad som händer i den nationella politiken när partiet stramar åt flyktingpolitiken så att det blir svårare för den som söker asyl i Sverige att bli en del av landet, och partiets politik lägger ökade bördor i form av oro och stress på människorna som söker asyl. Som vi ser det går det inte att lita på ett sådant parti - man vet inte var dess kyrkopolitiker kommer ha sin lojalitet. Det är avgörande för kyrkans väljare att de ska kunna lita på att de kandidater de röstat på ska stå upp för sin nomineringsgrupps åsikter hela vägen och inte vika sig för en ”partilinje”.

Vi blir också väldigt bekymrade när Sverigedemokraterna och nu även Alternativ för Sverige (AfS) går till offensiv och säger att de både vill avpolitisera kyrkan men samtidigt vilja göra den konservativ och nationalistisk. De har mönstrat kandidater i alla stift för det syftet. ”Ett mandat i Kyrkomötet skulle innebära det stora nationella genombrottet för vårt parti”, skriver AfS på sin hemsida. Här finns uppenbart en helt annan politisk agenda. Det är vår bestämda åsikt att kyrkomötet inte ska vara någon plats för att legitimera ett rasistiskt parti.
Vi anser att den viktigaste motkraften är att stå starka i det kristna budskapet. Ja, det kristna budskapet är starkt och tar tydlig ställning för de svaga vilket ibland gör det väldigt politiskt. Vi ska använda tron och formulera den i samhällsdebatten för att stå upp för vår övertygelse om grundläggande mänskliga rättigheter, ge en röst åt de som sällan hörs, vara ett stöd och en trygg plats för alla dem som behöver värme, omtanke och kyrkans skydd. Då tror vi att människor ser att kyrkan tar det ansvar som den är satt att ta – att förmedla ett hoppets budskap och vara en röst för dem som behöver det mest.

Om man tycker att kyrkan ska vara fri från partipolitik och man samtidigt har värderingar som lutar åt vänster - då är ViSK det självklara alternativet. Vi vill att Svenska kyrkan ska kunna vara en stark röst som tar ställning för Skapelsen, de svaga och utsatta. Och då måste kyrkan kunna vara fri att ta ställning utifrån det.
 
Brith Fäldt (ViSK), Luleå stift
Jonas Edberg (ViSK), Skara stift

Läs hela inlägget »

Insändare. I en insändare till Alingsås tidning den 9/5 skriver företrädare för Borgerligt alternativ att “politiseringen av Svenska kyrkan måste upphöra”.

Debattörerna tycker inte att kyrkan ska uttala sig i politiska frågor då de ser detta som “partipolitik”. Självklart ska inte kyrkan ta ställning för det ena eller det andra partiet i svensk politik, men om kyrkan inte ska få uttala sig i frågor som också partier pratar om blir det väldigt begränsat i vilka samhällsfrågor kyrkan kan uttala sig i. Ta klimatfrågan som exempel, det är en politisk fråga i allra högsta grad. Menar artikelförfattarna att kyrkan inte ska ta ställning för en radikal klimatomställning, då detta riskerar att uppfattas som att kyrkan är politisk?

Vi i nomineringsgruppen ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) – som för första gången ställer upp i kyrkovalet i Skara stift – håller med Borgerligt alternativ om att väldigt mycket bra arbete har gjorts inom kyrkan under året som gått. Gudstjänstfirande, gemenskap och det diakonala arbetet är kyrkans primära uppgifter, men det ena behöver inte utesluta det andra. Eftersom Svenska kyrkan är en stor aktör i samhället ser vi det som en självklarhet att kyrkan då och då tar ställning i större politiska frågor som rör dess medlemmar och landet vi lever i. Att sådana ståndpunkter bör grunda sig i den kristna tron och på de kristna värderingarna är givet. Detta betyder inte att kyrkan blivit partipolitisk, utan är bara en naturlig följd av att kristendomens budskap har politiska dimensioner. Sedan finns det såklart utrymme att diskutera exakt inom vilka frågor och på vilket sätt dessa uttalanden bör ske.

Att kyrkan är öppen för alla är mycket viktigt! Ett av Jesus utmärkande drag var just hans villighet att umgås med alla typer av personer, även de som vissa ansåg som olämpligt umgänge. Självklart måste det också finnas utrymme för olika uppfattning i många frågor och det är viktigt att det finns en öppenhet inför diskussion. Samtidigt kan kyrkan inte vara en fredad zon där man aldrig behöver bli ifrågasatt. Bibeln är oundvikligt politisk, och därför måste även det man pratar om i kyrkan få vara det. Du är alltså välkommen oavsett politisk hemvist, men kan kanske inte alltid räkna med att dina åsikter får stå outmanade.

Då är det bättre att vara öppen med att det kan finnas ideologiska skiljelinjer mellan nomineringsgrupper. Namnet “Borgerligt alternativ” låter onekligen politiskt i våra öron, så vi tycker att det är konstigt att de låtsas vara opolitiska. Om vi leker med tanken att Svenska kyrkan aldrig skulle kommentera samhällsfrågor eller uttala sig i politiska frågor, så skulle även det vara en politisk handling - ett upprätthållande av status quo.
Vi i ViSK är öppna med att evangeliet innehåller politiska dimensioner. Vi vill arbeta för en öppen och inkluderande kyrka, som arbetar för solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Lisa Wallenstein
Kristofer Vaske
Jonas Edberg
Vänstern i Svenska kyrkan, Skara stift

Se insändaren här.

Läs hela inlägget »

Insändare i Alingsås Tidning den 14 maj 2021

I en insändare till Alingsås tidning den 9/5 skriver företrädare för Borgerligt alternativ att “politiseringen av Svenska kyrkan måste upphöra”.

Debattörerna tycker inte att kyrkan ska uttala sig i politiska frågor då de ser detta som “partipolitik”. Självklart ska inte kyrkan ta ställning för det ena eller det andra partiet i svensk politik, men om kyrkan inte ska få uttala sig i frågor som också partier pratar om blir det väldigt begränsat i vilka samhällsfrågor kyrkan kan uttala sig i. Ta klimatfrågan som exempel, det är en politisk fråga i allra högsta grad. Menar artikelförfattarna att kyrkan inte ska ta ställning för en radikal klimatomställning, då detta riskerar att uppfattas som att kyrkan är politisk?

Vi i nomineringsgruppen ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) – som för första gången ställer upp i kyrkovalet i Skara stift – håller med Borgerligt alternativ om att väldigt mycket bra arbete har gjorts inom kyrkan under året som gått. Gudstjänstfirande, gemenskap och det diakonala arbetet är kyrkans primära uppgifter, men det ena behöver inte utesluta det andra. Eftersom Svenska kyrkan är en stor aktör i samhället ser vi det som en självklarhet att kyrkan då och då tar ställning i större politiska frågor som rör dess medlemmar och landet vi lever i. Att sådana ståndpunkter bör grunda sig i den kristna tron och på de kristna värderingarna är givet. Detta betyder inte att kyrkan blivit partipolitisk, utan är bara en naturlig följd av att kristendomens budskap har politiska dimensioner. Sedan finns det såklart utrymme att diskutera exakt inom vilka frågor och på vilket sätt dessa uttalanden bör ske.

Att kyrkan är öppen för alla är mycket viktigt! Ett av Jesus utmärkande drag var just hans villighet att umgås med alla typer av personer, även de som vissa ansåg som olämpligt umgänge. Självklart måste det också finnas utrymme för olika uppfattning i många frågor och det är viktigt att det finns en öppenhet inför diskussion. Samtidigt kan kyrkan inte vara en fredad zon där man aldrig behöver bli ifrågasatt. Bibeln är oundvikligt politisk, och därför måste även det man pratar om i kyrkan få vara det. Du är alltså välkommen oavsett politisk hemvist, men kan kanske inte alltid räkna med att dina åsikter får stå outmanade.

Då är det bättre att vara öppen med att det kan finnas ideologiska skiljelinjer mellan nomineringsgrupper. Namnet “Borgerligt alternativ” låter onekligen politiskt i våra öron, så vi tycker att det är konstigt att de låtsas vara opolitiska. Om vi leker med tanken att Svenska kyrkan aldrig skulle kommentera samhällsfrågor eller uttala sig i politiska frågor, så skulle även det vara en politisk handling - ett upprätthållande av status quo.

Vi i ViSK är öppna med att evangeliet innehåller politiska dimensioner. Vi vill arbeta för en öppen och inkluderande kyrka, som arbetar för solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Lisa Wallenstein
Kristofer Vaske
Jonas Edberg
Vänstern i Svenska kyrkan, Skara stift

Här kan du läsa insändaren i Alingsås Tidning.

Läs hela inlägget »

Debattartikel i Mariestads-Tidningen

I år kan ViSK för första gången ställa upp med listor i Skara stift och vi vill därför komma med vårt eget bidrag till diskussionerna som pågått här de senaste veckorna.

Eftersom Svenska kyrkan är en stor aktör i det svenska samhället så ser vi det som en självklarhet att kyrkan då och då tar ställning i större politiska frågor som rör svenska kyrkans medlemmar och landet vi lever i. Att sådana ståndpunkter bör grunda sig i den kristna tron och de kristna värderingarna är en självklarhet. Detta betyder inte att kyrkan blivit partipolitisk, utan är bara en naturlig följd av att kristendomens budskap har politiska dimensioner. Sedan finns det såklart utrymme att diskutera exakt inom vilka frågor och på vilket sätt dessa uttalanden bör ske.

Att kyrkan förändras över tid är positivt, vi är inte samma samhälle och vi lever inte i samma kontext nu som vi gjorde 1930 eller på 300-talet. Kyrkan är traditionsbunden men man ska då också vara medveten om att traditioner förändras över tid. Även om traditioner betyder mycket för många så är det viktigt att förstå att förändring inte är farligt. Så länge man grundar beslut och vägen man går framåt på de värderingar som vi en gång fått till oss från Jesus själv så är förändring något positivt.

Kyrkan ska vara partipolitiskt obunden. Vi i ViSK är en nomineringsgrupp som drar åt vänster även om vi inte är bundet till ett parti. I ett kyrkoval så är det viktigaste att se till vad nomineringsgruppen man väljer har för ideologi - kan jag stå för den? Vilken person kan representera mig i Svenska kyrkan?

Det är viktigt att se till de värderingar de man röstar fram har och välja utifrån de som står en närmast. Kanske visar det sig att man i kyrkovalet inte röstar exakt som i riksdagsvalet, detta är inte konstigt då det handlar om två helt olika sorters val. Kyrkan och politiska partier har inte alltid samma intressen eftersom kyrkan och staten har olika syfte och funktion.

Att kyrkan är öppen för alla är mycket viktigt! Ett av Jesus utmärkande drag var just hans villighet att umgås med alla typer av personer, även de som vissa ansåg som olämpligt umgänge. Självklart måste det också finnas utrymme för olika uppfattning i många frågor och det är viktigt att det finns en öppenhet inför diskussion. Samtidigt kan kyrkan inte vara en fredad zon där man aldrig behöver bli ifrågasatt. Bibeln är oundvikligt politisk, och därför måste även det man pratar om i kyrkan få vara det. Du är alltså välkommen oavsett partitillhörighet, men kan kanske inte alltid räkna med att dina åsikter får stå outmanade.

Vi vill arbeta för en större närdemokrati inom Svenska kyrkan. Det är viktigt att förstå att en kyrka i Lund inte nödvändigtvis kan jobba på samma sätt som en kyrka i Lugnås, de befinner sig i olika sammanhang och vi ser det som viktigt att varje församling får arbeta på det sätt som passar dem. Vi ser också kyrkans miljöarbete och förvaltning av skogen som en fråga med stor vikt. Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor och vi vill att Svenska kyrkan ska ta en ledande roll i förvaltandet av skapelsen.

Vi hoppas att ni vill att vi i ViSK ska få ta större plats i kyrkomötet detta år och fortsätta jobba för en öppen inkluderande kyrka som utvecklas med sin tid och arbetar för solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.

Lisa Wallenstein Lyrestad
Kristofer Vaske Ullervad

Läs hela inlägget »

Debattartikel i Kyrkans Tidning av Per Håkansson och Monica Lindmark
ViSK:s miljögrupp den 27 april 2021

Utdrag ur debattartikeln:
Vi vill härmed öppna upp för ett samtal med andra nomineringsgrupper med syfte att leda till en revidering av kyrkoordningen och en radikal förändring av Svenska kyrkans skogsvård.

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) menar att en kyrka som vill värna om livet i skapelsen bör avsätta minst 20% av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden och i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation.

Här kan du läsa hela debattartikeln
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/upprop-ett-hallbart-skogsbruk?key=MTQ3MjA5XzE2MTk1MjA5MTM%3D

Läs hela inlägget »

Insändare i Sydöstran av Kristina Tyrberg, Viveka Söderdahl och Martina Petersson, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) 20 april 2021

Utdrag ur insändaren:
I dagarna har två av Svenska kyrkans biskopar – biskopen i Linköpings stift Martin Modéus och biskopen i Stockholms stift Andreas Holmberg - valt att gå ut i media med en vädjan till Sveriges riksdagspolitiker: ge de ensamkommande flyktingarna från Afghanistan som omfattas av gymnasielagen amnesti!
 
ViSK – Vänstern i Svenska kyrkan – vill påminna om uppgiften för kristna och alla människor av god vilja att ta Jesu uppmaning på allvar att vara salt och ljus i världen. Att verka för humanitet och för livet på jorden. Vi vill värna om en människosyn som vågar se varje människa som en resurs, oberoende av härkomst eller annat som ”avviker” från den gängse normen.
 
Här kan du läsa hela insändaren:
https://www.sydostran.se/insandare/infor-kyrkovalet-valj-livet-98cd0f33/

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv