ViSKlogga

2020 > 05

Det är många år sedan som Vänsterpartiet på sin kongress beslutade att inte ställa upp i kommande kyrkoval som Vänsterpartiet. Det var ett bra och klokt beslut. Istället bildades av progressiva krafter och Vänsterpartister den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan) som ställt upp i alla kyrkoval sedan dess.

ViSK är helt fristående från Vänsterpartiet men består av vänstersympatisörer, varav de flesta är medlemmar och sympatisörer med Vänsterpartiet. ViSK har vuxit stadigt och får allt mer inflytande både i Kyrkomötet på riksnivå såväl som på regionala och lokala nivåer. Denna motion handlar om att få Vänsterpartiet att stödja ViSK i sin valkampanj inför kyrkovalet 2021.

Åt vilket håll ska Svenska Kyrkan gå? Svenska Kyrkan är Sveriges största enskilda medlemsorganisation med över 5 miljoner medlemmar. Kyrkans olika verksamheter möter dessutom många fler än sina medlemmar och har ett unikt stort kontaktnät och status i det svenska samhället. Genom sina demokratiska val var fjärde år är det de facto en demokratisk arena som väljer väg för Svenska kyrkan och där det är möjligt för progressiva krafter att vinna inflytande. Inom svenska kyrkan pågår hela tiden en dragkamp åt vilket håll kyrkan ska gå i många viktiga frågor som berör inte bara kyrkan utan hela samhället och inte minst de kamper som vi som Vänsterpartister ofta är involverade i:
• Svenska kyrkans kamp för flyktingamnesti, i början av 2000-talet genom att driva Påskuppropet
• Svenska kyrkans kamp för att stå på de fattigas sida och kritisera ökade klassklyftor.
• Svenska kyrkans kamp för att verka för en internationell rättvis världsordning.
• Svenska kyrkans kamp för ökad jämställdhet och mångfald.
• Svenska kyrkans kamp för ökad tolerans och förståelse mellan religionerna i Sverige.
• Svenska kyrkans kamp för att skydda ensamkommande.
• Svenska kyrkans kamp för att stå upp för utsatta EU medborgare.
• Svenska kyrkans kamp för Hbtq-rörelsens arbete för likaberättigande och likabehandling.
Bara för att nämna några avgörande frågor.

Kyrkan har i allt detta en självklar roll i samhället, både som aktör och som opinionsbildare. Svenska kyrkan påverkar inte bara kyrkan i sig själv utan hela samhällsklimatet och samhällsutvecklingen.

Svenska kyrkan är en spegling av det svenska samhället. Detta har inte minst Sverigedemokraterna förstått, varför de har satsat enorma resurser vid de senaste kyrkovalen för att nå ut och vinna väljare för sina reaktionära och rasistiska idéer. De har helt enkelt använt kyrkovalen som en språngbräda för att etablera sig som en politisk kraft i det svenska samhället. Detta har numera gett ett känt resultat. De har idag på många håll ett avgörande inflytande i flera församlingar. Deras starka valkampanjande vid de senaste kyrkovalen har bidragit till detta inflytande, men också ”krattat i manegen” för deras framgångar vid de allmänna valen året efter. Det sägs nämligen att kyrkovalen, som ligger ett år före våra allmänna val, ger en fingervisning av hur det kommer att gå i den allmänna valen.

Vi kan alltså konstatera att kyrkan är en viktig opinionsbildande kraft i samhället och påverkar samhällsklimatet i stort. Det har därför en betydelse vilken väg kyrkan väljer, samt att det skulle gynna Vänsterpartiet i de allmänna valen om de progressiva vänsterkrafterna i Svenskakyrkan blev starkare. Genom att stödja vänstern hindrar vi SD

I senaste kyrkovalet, 2017, var ViSK väldigt aktiv och fördubblade sitt röstetal och fick fler mandat än någonsin på alla nivåer. Bland annat genomfördes lokala ringkampanjer till medlemmar i Vänsterpartiet, där man informerade om kyrkovalet och deras möjlighet att rösta om de nu var medlemmar i Svenska kyrkan. Därutöver gjordes lyckade lokala mobiliseringskampanjer gentemot vänstern, annonsering i progressiv media och annat såväl traditionellt som innovativt valkampanjande.

Som ett resultat av detta stoppades på flera håll Sd:s frammarsch och övertagande av viktiga positioner inom kyrkan på alla plan. I exempelvis Malmö där ViSK ställde upp för första gången var ViSK det enda partiet som ökade och lyckades med att få 15 % av rösterna och därmed bli det enda parti som vann nya mandat och hindrade således Sd från att växa i inflytande och få nya mandat. Anledningen till att valrörelsen blev så lyckad var en aktiv kampanj som kunde genomföras med support av Vänsterpartiet som beslutade att aktiva partimedlemmar som ville kunde ringa på Vänsterpartiets medlemsbas i Malmö och Skåne, synas i internmaterial och på möten, uppmana i sociala medier att rösta på det partipolitiskt obundna vänsteralternativet med mera. Valkampanjen genomfördes helt enkelt av ViSK men med stöd av den lokala och regionala partiföreningen.

Eftersom det är ett lågt valdeltagande så avgörs valen ofta av nomineringsgruppernas förmåga att mobilisera en bas att gå till vallokalerna. För ViSKs del handlar det om att få vänstern i allmänhet och de som röstar på Vänsterpartiet i synnerhet att delta i valet och på det sättet verka mot rasismen i samhället och för progressiva värderingar i kyrkan. Kyrkovalet 2021 - viktigare än någonsin med stöd för vänstern

Nu går vi mot ett nytt kyrkoval till hösten nästa år 2021 och ViSK har höga ambitioner med att i stort sett fördubbla sitt inflytande på alla positioner. Vi behöver fortsätta stoppa Sd:s inflytande i kyrkan och därmed minska deras framgångar i det kommande allmänna valet. ViSK är det enda vänsteralternativet som finns i kyrkan. Den enda nomineringsgruppen som vill vrida kyrkan till vänster. Går kyrkan till vänster går svenska folket till vänster. Det är helt klart. Med andra ord innebär en framgång för ViSK i kyrkovalet också en boost till Vänsterpartiet i de allmänna valen 2022. Men också för de strider vi står inför, exempelvis inom frågor som rör flyktingpolitik, synen på samhällets ansvar, den internationella världsordningen, m.fl..

Om detta ska lyckas, så krävs att Vänsterpartiet uppmuntrar och stöder de oberoende vänsterkrafterna i kyrkovalet - inte minst i form av en positiv välvilja och hållning till ViSK´s arbete. ViSKs huvudsakliga potentiella väljare finns bland medlemmar och sympatisörer till Vänsterpartiet samt de som i allmänna val röstar på Vänsterpartiet men också bland allmänvänstern, progressiva socialdemokrater och radikala miljöpartiväljare.

Det är ViSKs uppgift att genomföra en lyckad valkampanj, men det kan ViSK bara klara av med support och stöd av Vänsterpartiet. Detta stöd kan bland annat innebära:
• att Vänsterpartiet låter ViSK aktivister som också är partimedlemmar att ringa runt till Vänsterpartiets medlemmar och uppmana de som är medlemmar i svenska kyrkan att utnyttja sin demokratiska rösträtt och rösta på ViSK,
• att låta ViSK synas i partiets olika kommunikationskanaler,
• att bidra med något ekonomiskt stöd så att valkampanjen kan genomföras, • att ha kontakt med den lokala ViSK gruppen för att uppmuntra och söka samarbete där det är möjligt.
• att uppmuntra partimedlemmar som också är medlemmar i svenska kyrkan att rösta i valet med mera Vi föreslår därför kongressen besluta att Vänsterpartiet uppmuntrar till samarbete med och på olika sätt ger stöd till ViSK, det enda vänsteralternativet i Svenska kyrkan, för att kunna gå framåt i kyrkovalen.

Läs hela inlägget »

Tack Boråsvänstern för att ViSK fick vara med på ert digitala möte och berätta om vår värdegrund - befrielseteologi och om Kristendom och Marxism!

Vi har några fler föreningar på gång. Hör gärna av er om ni vill boka ett möte för er förening.

epost till visknationellt@gmail.com

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv