ViSKlogga

2022

Linda Sjöö, ledamot för ViSK i Kyrkomötet, höll flera anföranden under Kyrkomötet.

Motion 23 (SD) föreslår enkätundersökning om gudsbild, teologi och bibelkunskaper bland anställda i Svenska kyrkan
”Jag är väldigt trött på att det så ofta från detta håll kommer antydningar om att
vi som jobbar i Svenska kyrkan är fullständigt inkompetenta. Motionen menar att vi sätter den ursprungliga läran i gungning och att vi riskerar leda bort människor från tron och in i föreställningar som bygger på olika avgudar. Det är ju verkligen svidande kritik. Jag har jobbat i Svenska kyrkan i 24 år. Jag har aldrig stött på den massiva inkompetens som Sverigedemokraterna så ofta refererar till i sina motioner. Istället upplever jag överlag att Svenska kyrkans personal gör ett väldigt gott arbete och är väl genomtänkta i både sina yrkesutövningar och sina kristna trosreflektioner. Det hade varit trevligt att nån gång höra credit för detta istället från Sverigedemokraterna.”

Motion 83 (S, ViSK, ÖKA, C) Obehörigförklaring av präster som diskriminerar
”Vi ska inte som kyrka göra skillnad på människor och neka människor Guds välsignelse över sin kärlek. Det handlar om människosyn, gudssyn och pastoral omsorg. Människor måste få plats i kyrkan, i sin församling, och bli inkluderade. Hur ska jag kunna känna att församlingen jag bor i är min om jag skulle bo i en församling där man måste låna in präster nån annanstans ifrån för att viga mig? För att föremålet för min kärlek inte kan accepteras av mina församlingspräster?

Ta nån sekund och sätt dig in i den situationen, om det skulle vara du. Känn efter. Är det den kyrka vi vill ha? Att din kärlek skulle vara så svår för kyrkan att möta att det inte finns någon präst i din församling som kan förmå sig att viga dig. Kommer du att kunna omfamna denna församling och ärligt, får detta dig att känna dig omfamnad av kyrkan?

Motionen säger på intet sätt att präster inte får tycka och tänka som de vill, den säger att man som präst inte i sin yrkesutövning ska göra skillnad på människor och hindra deras relation med kyrkan och Gud. Det är väl den vision vi alla har.”

Motion 21 (SD) Information på skolor om konfirmation och tro
”SD vill att vi på skolor ska göra reklam om tro och konfirmation. Det är inte kyrkan som bestämmer om skolans arena. Det arbete som görs på skolor idag är noga förankrat med rektorer och väl avstämt så att det inte strider mot läroplanen. Detta arbete får vi göra OM vi åtnjuter skolans förtroende. Inte genom att pressa eller mygla oss in. Om vi skulle bete oss gentemot skolor såsom motionen föreslår så är risken stor att det förtroende vi byggt upp under lång tid fort skulle raseras. Vårt arbete måste bedrivas med respekt och omsorg om våra medmänniskor och samarbetspartners. Precis detta pekar också De ungas årsmöte på.”

Läs hela inlägget »

Under kyrkomötets andra session avhandlades många motioner. Här kan du läsa ett anförande av Marie Buhr om var för ViSK yrkade avlag för motion 18 som skrivits av SD.

SD hade i motion nummer 18 till Kyrkomötet en önskan om att fylla på med fler dimensioner i hållbarhetsredovisningen. Förutom Svenska kyrkans fyra dimensioner (andlig, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) ville SD nu fylla på med ytterligare tre dimensioner:
- En teologisk dimension med strategiskt uppbyggda mätbara mål och delmål där den lutherska läran ska vara hållbar i förhållande till traditionen och våra bekännelseskrifter.
- Medlemsmässig hållbarhet där vi som kyrka måste lägga mer fokus på missionsbefallningen, samt forma en strategisk plan för att få inflöde istället för utflöde (nu när medlemmar inte längre föds in i församlingar). Här bör sättas strategiskt uppbyggda mätbara mål och delmål.
- Organisatorisk hållbarhet där kyrkan optimera sina resurser och skapar strategiskt uppbyggda mätbara mål och delmål.

ViSK yrkar på avslag för motionen i dess helhet. Det är farligt att snäva in på och begränsa kyrkans dimensioner och börja mäta i kronor och ören eller antal medlemmar. Kyrkan är så mycket mer. Den har ett uppdrag som ekar in i evigheten. Att börja snäva in i dess fyra dimensioner vore att förminska och begränsa kyrkan från dess hållbarhetsfokus.

Fru ordförande, vi i ViSK ser en fara i den riktning  som motionen pekar. Det kan resultera i att en del omsorger fortsättningsvis kommer gälla endast några få.  Somvi ser det är det en farlig väg att gå.

Vi lever idag i en mätbarhetens tidsålder. Vi löser våra problem genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. Effektivitet, kvalitetssäkring – våra mantran ekar i styrdokumenten, kvalitetsindex. Tillvaron begränsas till yttre parametrar som vi tänker oss objektivt ska peka ut den rätta vägen. Vi undandrar oss det känslomässiga och trons innersta väsen, räknar fram siffror, diagram, staplar och ser dem som betydligt pålitligare, men… kyrkan handlar om något mer. Nämligen om att älska sin nästa så som sig själv men även om att detta universum är framsprunget ur Guds eget väsen. Av honom och genom honom och till honom är allting (Romarbrevet 11:36) och Ordet kan också förstås som en skapelseberättelse om hur vi hör samman med Gud, varandra och jorden.

Vi lever i en tid där vi står inför globala utmaningar de här fyra dimensionerna är det vi har att förhålla oss till och dessa räcker långt.

Läs hela inlägget »

Inför kyrkomötets andra session skriver ViSK:s gruppledare Mona Olsson och vice gruppledare Anders P Lundberg i Kyrkans Tidning om motion 83 som föreslår att den präst som diskriminerar genom att vägra viga ett samkönat par enbart med motiveringen att paret är av samma kön ska kunna förklaras obehörig som präst.

Ur artikeln: "I vidare mening kan vi tala om trovärdighet. Hur vi som kyrka hanterar medmänniskor sänder ett budskap till omvärlden. En uteslutande och exklusiv kyrka riskerar att bedömas som ointressant, irrelevant eller rent av skadlig. Här blir det tydligt att problemet kan sägas röra inte bara präster utan också andra anställda samt ideella."

Här finns hela artikeln.

Läs hela inlägget »

Vi har haft en intensiv och händelserik kyrkomötesvecka där vi jobbat hårt och lärt oss mycket. Vi har hanterat den nationella nivåns budget och inriktning för de kommande tre åren och vi har diskuterat frågor om elfonder för lokala församlingar, dödshjälp, möjlighet till behörighetsprövning av präster som diskriminerar och mycket mycket mer. En del motioner som vi hoppades på har stött på motstånd i utskotten men dessa tar vi nu vidare till plenum under session två i november.

Anders Lundberg, vice gruppledare i ViSK:s kyrkomötesgrupp

Läs hela inlägget »

Nej till Nato- tillsammans för fred! Det var parollen ViSK tillsammans med 12 andra organisationer samlades under på en demonstration den 7 maj i Stockholm. Cirka 500 fredsvänner samlades på Norra Bantorget och tågade till Norrmalms torg. Avslutande talare var Ellen Skånberg, ordförande i ViSK. Det här är vad hon sa.

Som ordförande för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, tycker jag att det är viktigt att stå här idag. Sverige står inför ett beslut att styra in på en väg som kommer att påverka säkerhetspolitiken, relationerna till andra länder och möjligheterna till utveckling och samarbete under lång tid framöver.

Alla de val vi gör idag sår frön som kommer att gro och forma vår framtid. Om Sverige blir medlemmar i kärnvapenalliansen Nato kommer det att påverka Sveriges självständighet, möjligheter till diplomati och nedrustning och ekonomiska förutsättningar för att vara med och bygga en rättvis värld.
 
ViSK är en fristående nomineringsgrupp, motsvarande ett parti, inom Svenska kyrkan. Den demokratiska organisationen ser ut så eftersom Svenska kyrkan är en så stor organisation med över fem och en halv miljoner medlemmar. Med alla dessa medlemmar i ryggen har Svenska kyrkan möjlighet att vara en stark röst i samhället och har tidigare varit det, utifrån en kristen värdegrund om alla människors lika värde, i frågor om asylrätt och klimatfrågor. Svenska kyrkan har också internationella samarbeten i fredsfrågor genom till exempel Kyrkornas världsråd och därför även en stark röst globalt.
 
ViSK vill att Svenska kyrkan i kraft av sina fem och en halv miljoner medlemmar tar ställning mot Nato och för fred.

Så länge Sverige står utanför Nato kan vi bestämma själva vad vi ska göra med pengarna. Att bygga jämlika samhällen, att investera i motståndskraft mot klimatförändringar och hållbar utveckling i Sverige och andra länder bidrar till en säkrare värld eftersom människor då får tillgång till det de behöver. Det minskar konflikter kring begränsade resurser som mat och vatten vilket vi annars kommer att se mer av i framtiden.

Svenska kyrkan skriver i sitt positionsdokument om fred att mänsklig säkerhet är viktigare än enbart nationell säkerhet och att det därför är viktigt att jobba för civilt förebyggande fredsarbete istället för militär krishantering. Det står att Svenska kyrkan arbetar för att avskaffa kärnvapen och för nedrustning. Därför borde det nu vara självklart för Svenska kyrkan att tillsammans med oss som är här idag säga Nej till Nato!

Är du en av Svenska kyrkans fem och en halv miljoner medlemmar? Säg i så fall vad du tycker att din kyrka ska arbeta för. Känner du någon som är medlem? Fråga dem hur de vill använda sitt medlemskap.

Det vi gör idag innehåller frön som kan växa och påverka morgondagen. Om Sverige blir medlemmar i Nato kommer det att påverka hur Sverige kommer att se på möjligheterna att lösa konflikter i framtiden. Lägger vi pengarna på vapen, militärer och kärnvapen är det detta som kommer att finnas till hands när konflikter kring begränsade resurser som energi, mat och vatten blir vanligare.

Om vi istället väljer att satsa vår tid och våra pengar på diplomati och åtgärder som dämpar effekterna av klimatförändringarna, en omställning av samhället som minskar ytterligare utsläpp av växthusgaser och på att bygga ett samhälle och en värld fri från fattigdom så kommer vi tillsammans att bygga en fredligare värld!
Tack!

Läs hela inlägget »

Att Svenska kyrkan är en arbetsgivare som lever upp till sina värderingar och värnar om medarbetarna är en viktig för ViSK. När nu vaktmästare, park- och trädgårdsarbetare har tvingats till strejk för att försvara sina villkor och omställningsmöjligheter uppmanar ViSK Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, att ta sitt ansvar för att komma till en lösning med Kommunal.

De ekonomiska utmaningar som Svenska kyrkan kommer att möta i framtiden ska inte betalas av arbetares försämrade villkor utan måste lösas genom ett helhetsperspektiv och samarbeten mellan församlingar och styrande organ på olika nivåer.

Skaos agerande är skadligt för Svenska kyrkans förtroende som arbetsgivare, kyrka och medlemsorganisation. ViSK arbetar för att Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som tar ansvar för sina medarbetare både i vardagen och när de är i behov av omställning.

Britt Björneke, ViSK-företrädare Stockholms stift, ledamot i stiftsstyrelsen och kyrkorådet Huddinge
Lars Bruno Andersson, Stiftsföreträdare för ViSK i Uppsala stift, kyrkorådsledamot i Bollnäs pastorat och kommunalare
Stefan Alström, Linköpings stift
Ellen Skånberg, ordförande ViSK

Läs hela inlägget »

Kyrkans Tidning ringde upp ordförande Ellen Skånberg för en kort intervju.

Vill att kyrkan tar ställning
Nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) har tidigare motionerat i kyrkomötet för att Svenska kyrkan ska ta ställning mot Nato, en fråga som man även lyfte i förra årets kyrkovalskampanj.
 –  Visk tycker inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, utan det är viktigt att arbeta för fred och rättvisa. Om Sverige går med så ändras vår värdegrund. I stället för att arbeta för en utveckling som gynnar alla, så skulle Nato styra oss, säger Ellen Skånberg, som är ordförande i Visk.

Men är detta en fråga för Svenska kyrkan?
 – Ja, Svenska kyrkan är ju en stark röst i samhället, det är Sveriges största medlemsorganisation, och man har ett stort fredsarbete, ekumeniskt och internationellt. Är man en del av samhället så har man rätt att göra sin röst hörd, och Svenska kyrkan har mycket att bidra med i frågan.

Hela intervjun finns här (bakom betalvägg).

Läs hela inlägget »

ViSK:s årsmöte 2022 blev ett hybridmöte med 20 deltagare på plats i Stockholm och ännu fler digitalt lördagen den 26 mars. Motioner diskuterades, kamrater avtackades och en ny styrelse valdes.

Till ordförande valdes Ellen Skånberg från Spånga-Kista församling i Stockholms stift. Till ledamöter i styrelsen valdes:
Stefan Alström, Linköpings stift
Jeanette Sandelin, Göteborgs stift
Elin Nordgren, Lunds stift
Martin Hannus, Västerås stift
Andreas Lundell, Västerås stift
Liv Emanuelle Söderberg, Strängnäs stift

Till ersättare valdes:
Eric-Oscar Oscarsson, Härnösands stift
Liza Johansson, Karlstads stift
Lena Nordqvist, Luleå stift
Anders Nilsson, Lunds stift

Ett varmt tack till alla som deltog på mötet, som har engagerat sig i valrörelsen förra året och alla förtroendevalda på olika platser i landet. Nu fortsätter arbetet med att vrida Svenska kyrkan åt vänster- för en helad skapelse där alla människor har lika värde.

Ellen Skånberg,
Nyvald ordförande

Läs hela inlägget »

Nyhetsarkiv